WWW.Nadalian.Com

www.riverart.net

ȥԊ 㤼/font>

㑟Ҡȭ䠇ᣡ᭦nbsp; ﭓ

 
  English

یǏǔʥǼ/font>

Ӈ䥠 Ǧ#1740;

Ǽspan lang="ar-sa">̑Ǽ/span>

䠥Ǽ/font>

͌Ǒ�Ǽ/font>

쥇�䥇伯span>

مرگ ماهی ها

㇥ی 処#1740; ѥǠԏ弯font>

夑 ㍦#1740;ئ#1740;

Recommendation Gao Junxi with paragraph air bangs short hair. The weather is getting hot, the uk hair extensions girls may wish to follow the human hair extension short hair goddess Gao Junxi, leaving a refreshing air, bangs, short hair. Earlier, you could buy Gao Junxi's wigs to test the effects, see if you'd cut your hair short and become a short haired goddess like Gao Junxi!

   

ퟠӇ튠ݞؠ㟇䭠ȑǭ 㚑ݭ ߇Ѡ夑�퓊 ȡߥ ퟠч堣ڇՑ ȭǤ ݟѠ栥䑠Ǔʠ. 殢sp; 䇏ڡ퇤

 

ǎȇѼ/font>

 

꘦ ϑ 䇐椼/font>ی

爦#1740; ǒ ̇䠍 㱷40; 礏弯font>

 

䣇یԐǥ ‹Ǒ Ǎ㏠䇏ڡیǤ ϑ 䘇юǤ堣ǥ 㥑

ǤʊǍی堺  25 ǑϦ#1740;ȥԊ ㇥ 1378 Ӈڊ 16 ǡی 20

䣇یԐǥ ʇ ʇѦ#1740;Π7 ΑχϠ Ǐǣ堎懥ϠχԊ.

ӇڇʠȇҏیϠ10 ǡی 19

䐇юǤ堌㚥 几ʚئ#1740;ᠣی ȇԏ.

㦓ӥ ݑ夐ی 栥䑦#1740;  -  䘇юǤ堣ǥ 㥑

Φ#1740;LjǤ 桦#1740; ڕѡ Ѧȑ榣1740; ᘠ 㡊1740;LjǤ 젂ȇϦ#1740; ᡇᲠʡݤ: 22051786 

 

 

㑟Ҡ Ȧ#1740;䠇ᣡᦣ1740; 夑 ㍦#1740;ئ#1740; ϑ Ǧ#1740;ч伯font>

 

Ǥюی 哊堇ی

 

 

یǏǔʦ#1740; ȑ ᠍ 䇏ڡیǤ ϑ 爠夑 ݑχ 䦔ʥ Ǐ懑Ϡᦓی Ǔ㦣1740;ʼ/a>

ϼfont size="2">ѠǦ#1740;ч䠇ͣϠ䇏ڡیǤ (㊦Ꮰ1963  㦣1740;ᇏی) ϑ ͇᠇䌇㠍 Ρޠی�1740;ϣǤ ڙی㠏Ѡ͇Ԧ#1740;堦 㦣1740;Ǥ ˆ 妣1740; ѦώǤ堥чҠϑ 䒏ی㱷40; 堏㇦䏠 ȇ ڤ懤 夑 ѦώǤ堣یȇԏ.  Ȧ#1740;ԊѠ

ϑ ѦҠ14 䦇㈑ 2002 㦣1740;ᇏی Ǐ懑Ϡᦓی Ǔ㦣1740;ʠ ϑ ئ#1740; ی㎤ч䦣1740; ϑ 㦒堈Ѧ#1740;ʇ䦣1740;Ǧ#1740; ᤏ䠘Ǒ処#1740; 䇏ڡیǤ ч 㚑ݦ#1740;  ꠺ "᥇ی 䇏ڡیǤ ϑ 䦚 Φϔ ǒ 㱷40;ԑ݊堊Ѧ#1740;䠥ӊ䏡 Ε敇" ѦԦ#1740; Ǧ ǒ Ǧ#1740;䊑䊠ǓʝǏ堣یﮦquot;

 

㚑ݦ#1740; Ǎ㏠䇏ڡیǤ ϑ 㦒堓Ȓ

㊤ ǒ žǦ#1740; Ӈ㠈ǦѠ

ȦǓإ ͌Ǒی ǔ᠓Ǐ堣ǥی یǠϦ#1740;ǔ᠈ѠѦی Ӥ禣1740; 혡 夑㤏 Ǎ㏠䇏ڡیǤ ‘Ҧ χя Ѧ͠䇏یϥ 튥 ԏ堌榣1740;ȇѥǠ树揎Ǥ堥Ǧ#1740; ӑңی䔠Ǧ#1740;ч䠦 ̥Ǥ ч یǏ¦ѠԦϠ标ی䘥 䓡 処#1740; ¦#1740;䏥 ч ȇ Ǧ#1740;䠐䌥Ǡ ӥی㠘䏮 Ȧ#1740;ԊѠ

 

㌡堦#1740;栊ی Ǥ Ǧ#1740; ㇥ 㦣1740; 栍 ̦䠲006  ǣѦ#1740;쯳pan>


Ǎ㏠䇏ڡیǤ
[Ǧ#1740;ч伯span>
]
 

Ǎ㏠䇏ڡیǤ ǤӇ䦣1740; ȥ Ӥ砦 ˆ ڔޠ㦣1740;摒ϡ  壇䤏 ی㇥ی 㑒処#1740; Ȧ#1740;䠍 ǡ㡡ی ч 㦣1740;Ԙ䏠. Ǐǣ弯a>

 

䇣堑Ljъ 㦑䦮bsp; ȥ Ǎ㏠䇏ڡیǤ

"㤠 ȓیǑ ʍʠʇ˦#1740;Ѡ㝥棠‹Ǒ ԣǠޑǑ 튣. 䔇䥠処#1740;ی ϑ Ո͐ǥ ȑ ՎѥǦ#1740; Ӈ͡ ϑیǠΌǑی 㦣1740;Ԧ䏠栏Ѡئ᠑撠凤 㦣1740;Ԧ䏮  ‹Ǒ ԣǠݑǠ 㦣1740;ΦǤ䏠㔥Ǧ#1740; ȓیǑی ϑ ȇѥ ңǤꇑیΡ ҈Ǥ㚤Ǡ栣̓㥠ӇҦ#1740;" Ȧ#1740;ԊѠ

مصاحبه احتصاصی  جان کی. گرانده نویسنده  و منقد هنری با احمد نادعلیان

䦣1575;دعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد.  بیشتر

 

᥇ی 䇑ڡیǤ ϑ ǣѦ#1740;쯦ont>

 

ؑǍ�Ǽ/font>    ؤҠʑӭ㭼/span>  

䞇ԭ 凼/span>    
ޡ㟇ѥǼ/font>
 

̇یҥ 䎓ʠӦ㦣1740;䠏擇ᇤ堈ی䠇ᣡᦣ1740; ʇԘ䏠ȥ 䇏ڡیǤ ʚហ튼/a>


 

ᣔʑ臠伯font>

 

적䥇䠏Ѡᦣ1740;Ӽ/font>

夑 Ӈ䥠ǭ

䞇ԭ 凼/font>

 

榣1740;φ栍 ϑ ԈꠓΤч䦣1740; 栁ѓԠ栁ǓΠϑ 䐇юǤ堂ȇ伯a>

 

㇥��Ԥ庼/a>
 ߇ѥǭ 䇏ڡ퇤 ϑ Ǔ䭇

 

߇ѥǭ 椭Ҽ/a>
߇ѥǭ ̒푥 ᭏格/a>

 

߇ѥǭ 䇏ڡ퇤 ϑ ¡㇤

 

՝Ѡ栭߼/a>

Back To English

䞇ԭ 凼/font>

ؑǍ�Ǽ/font>

 

ϭ͊ Ӈ튥dž�堟Ǒ凭 䇏ڡ퇤 ч 㚑ݭ 㭤㇭䏺

www.riverart.net
www.wwwebart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ǎ㏼/span> 䇏ڡ퇤  

䇏ڡیǤ ퟭ ǒ ᥠ 凭 Ԥǎʥ ԏ堥䑠㍦#1740;ئ#1740; ϑ ڑե ȭ䠇ᣡ᭠Ǔʼspan lang="fa">.  ϑ ͇᠍ǖѠǛሠϑ ؈یڊ Ҥϐی 㦣1740;/span>  ȥ 䥠栘䇑 ̥Ǥ ӝѠ㦣1740; ϑ ی튠 ڑե Ȧ#1740;䠇ᣡᦣ1740; 夑 ㍦#1740;ئ#1740; njч 㦣1740;﮼/span>

‹Ǒ Ǧ ϑ Ȧ#1740;Ԡǒ 40 摠ϤیǠϑ ԑޠʇ ̒Ǧ#1740;Ѡᤠϑ ԣǡ ʇ ̒Ǧ#1740;Ѡԣǡی ݤᇤϠ ϑ ޘȠ栏ѠۑȠʇ ۑȦ#1740; ʑی䠤ޘ堇㑦#1740;Qǘ䏥 哊䏮  ̥ʠǘᇚNJ Ȧ#1740;ԊѠ ȥ Ӈیʠ www.riverart.net      㑇̚堔揮

䇏ڡیǤ ǒ 䐇㇤ 夑 Ԉߥ 标�Ѥʭ Ǔʮ ϑ Ӈᠲ002 㭡Ǐ�ԇ䠤ʠ‘ʠȥ Ǧ ʚហ 튠栏Ѡ͇᠍ǖѠ咇ч䠈�ϥ ϑ ѦҠӇ튥ǭ Ǧ  ч 㭈�Ϯ 

ϑ Ӈᠲ003 㦣1740;ᇏی Ǧ ی㱷40; ǒ 夑㤏Ǥی ȦϠ殢sp; ȑǦ#1740; 㚑ݦ#1740; 夑 㚇Ց Ǧ#1740;ч䠈堏擇ᇤ堦䦣1740;Ҧnbsp; ǚ҇㠔Ϡ栥䑠㍦#1740;ئ#1740; ѦώǤ堑ǠǑdž堏Ǐ.  ϑ Ǧ#1740;䠓ǡ Ǧ ی㱷40; ǒ 夑㤏Ǥی ȦϠNjє ȑǦ#1740; 䣇یԐǥ ˆ ч堥Ǧ#1740; 㞏ӠǤʎLj ԏ.  Ǧ 壍䦣1740;䠊䥇 夑㤏 Ǧ#1740;ч䦣1740; ȦϠȑǦ#1740; یǏ懑堈ԑیʠǤʎLj ԏ 标Ҡ Ǧ ʞϦ#1740;Ѡ ԏ.

ꝑϠ�ߑ ژǓ ¡㇤ی Ǧ ч ȑǭ ㌣暥 ژӥǦ#1740;ی ȇ ڤ懤  ȥʑ�夑㤏Ǥ 㚇Ց ( ߇ѭ ϑ 坊 Ӈ᠓ݑ 栟Ǒ) ǤʎLj ߑϥ Ǔʼspan lang="fa"> 栏эǡیइϚᦣ1740;Ǥ ϑ ؈یڊ Ǧ#1740;ʇᦣ1740;Ǡ͌Ǒی 㦣1740;瑩bsp; ǒ Ǧ ژǓی ﮼/span>

ϑ ѦҠ14 䦇㈑ 2002 㦣1740;ᇏی Ǐ懑Ϡᦓی Ǔ㦣1740;ʠϑ ئ#1740; ی㎤ч䦣1740; ϑ 㦒堈Ѧ#1740;ʇ䦣1740;Ǧ#1740; ᤏ䠘Ǒ処#1740; 䇏ڡیǤ ч 㚑ݦ#1740;  ꠺ "᥇ی 䇏ڡیǤ ϑ 䦚 Φϔ ǒ 㱷40;ԑ݊堊Ѧ#1740;䠥ӊ䏡 Ε敇" ѦԦ#1740; Ǧ ǒ Ǧ#1740;䊑䊠ǓʝǏ堣یﮦquot;  Ǐ懑Ϡᦓ�ӣ튼/span> ϑ Ӈᠲ002   ϑ  爠 夑 ݑχ (Art Tomorrow) 䇏ڡیǤ ч ϑ 瑠ǤϦ#1740; ыی 栘Ѧ#1740;ӠȦˠی㱷40; ǒ ӥ 夑㤏 ȑ̓ʥ Ȧ#1740;䠇ᣡᦣ1740; 夑 ㍦#1740;ئ#1740; 㚑ݦ#1740; 怒Ǔʮ

 

 

ϑ Ӈ᠍ 2003 ‹ǑԠϑ 爠Ǧࣤԑ ԏ. ңǤی͊ 䇏ڡیǤ ̥ʠԑϑ 䣇یԐǥ  Ǧদnbsp; ͌Ǒی Վҥ 几ȥ ̒یѥ ᦣ1740;Ϧ  ȥ Ǧ#1740;ʇᦣ1740;ǠӝѠ怒ȦϠȇ чȑʠ㦑䠣͍ޠ栤擦#1740;䏥 㔥摠 ʇѦ#1740;Π夑 Ǒ恇 㡇݇ʠχԊ. чȑʠ㦑䠘堣ӆ桠ǤʎLj Ǧ#1740;䠤㇦#1740;Ԑǥ  ȦϠңǤیइϚᦣ1740;Ǥ ϑ ̒یѥ ᦣ1740;Ϧ Ǧ#1740;ʇᦣ1740;Ǡ͌Ǒی 㦣1740;ǥϠΡޠ‹ǑԠ ȦϠ栏ѠѦҠǝʊǍی堤㇦#1740;Ԑǥ Ǧ֣䠤㇭ԠǓᇭϠ漯span> 㚑ݭ ‹Ǒ 䇏ڡ퇤 꺠"߇ѥǭ 䇏ڡ퇤 ʦǒ䭠树Ljإ ǭ ȭ伯span> 䠊ѭ䠇Ә摥 凭 ̥Ǥ� ̏폊ѭ䠑Ӈ䥠几栝䠂摭几ч 䔇䠣폥䏦quot;  

ϑ Ӈ᠍ 2003 ϑ ѦҠǝʊǍ 䣇یԐǥԠϑ 㦒堘䠣ǑǓ䦣1740;Ǡϑ ㇦#1740;摘Ǡʡ撦#1740;椠 㡦#1740; Ǔ䦣1740;Ǡnjчی Njє ч 瑔  ȇ Ǧ 㕇͈堏ǔʮ ȑǦ#1740; ӁǓ ǒ ҍ㇊ 㑏㠇ӁǤیǠϑ 蠍 ѓǤی ҡҡ堈㠍یϣǤ Ǧ ϑ ̒یѥ ㇦#1740;摘Ǡȇ ͖摠䣇ی䏥 ѓ㦣1740; ی椓ȥ 㑏㠇ӁǤیǠʞϦ#1740;㠔Ϯ

ǭ懦nbsp; ㏭Ѡ㑟Ҡ栐ǡѭ ኇᠣǭ摟Ǡ ߇ѥǭ 䇏ڡ퇤 ч χч��椥 ʦխݠ㭟䏺

ʟѭ㠦 Ǎʑǣ ㍭ؠ؈횭

ʇ˭сЭѭ ǒ 夑 ȇӊǤ� ڇ㭇䥠栍 ǓʝǏ堇Ҡ¤Ǥ ȑǭ ǭ̇Ϡ夑 㚇Ց

ʦ̥ ȥ “툠푭 ǤӇ䠏Ѡȡǥǭ ؈� 栍 ǤӇ䭼/font>

ǓʝǏ堇Ҡݤ ¦ѭ凭 ̏폠栂҇ϭ ȭǤ

ڡǦ堈Ѡǭ䠇栣퐦폠ϛϛ堈䭇ϭ ǭ䠍 夑㤏  ǭ̇Ϡ壇夐��ǤӇ䡠؈횊 栌凤�ӊ ߥ ㇠ч Ǎǘ堍 ߑϥ Ǔʮ

ϑ Ӈᠲ005 ϑ ͇ᦣ1740;ϑ ݑǤӥ 㔛桠njчی ㌣暥 쥇ی 凤 ȦϠꡦҦ#1740;椠ݑǤӥ ȇ Ǧ 㕇͈堘я 栝чی䏠ᔠч ˈʠﮦnbsp;

Ҥϐ� ‹Ǒ Ǧ 㦖暍 یﳰan> ݭᣠ㓊䏠ӇΊ堝ی᣼/span> ӇҠǭч䭡 ㌊ȭ 㭑ʥ㇓ȠȦϥ Ǔʮ  ڡǦ堍 ȑǦ#1740;䠝чی䏠᠇栏Ѡ؈یڊ 㦖暠᠝یᣠӇ҇䦣1740; Ϧ#1740;࣋Ἧspan> ݑ㠣ی̇䠼/span>ݭᣠӇҼspan lang="fa"> ǓꡤϦ#1740;쯳pan>߇ʑ�㟠Ϧ䇡ϠݭᣠӇҠǤ퓭 栍 擊Ǡ㇎ ¡㇤ی Ȧϼ/span> . ڡǦ堈Ѡǭ䠝ڇᭊ凭 夑�  ‹Ǒ 栣Շ͈堥ǭ Ǧ ȇѥǠ ϑ Ԉߥ 凭 χΡ�푇䠦 ϭߔ摥ǭ ̥Ǥ 瑔 ԏ堇䏮

ϑ Ӈ᠍ 2006  чȑʠ 㦑䦮bsp; ئ#1740; 䇣堇ᘊѦ䦣1740;㱷40; ȥ 䇏ڡیǤ 䦔ʺ "㤠ȓیǑ ʍʠʇ˦#1740;Ѡ㝥棠‹Ǒ ԣǠޑǑ 튣. 䔇䥠処#1740;ی ϑ Ո͐ǥ ȑ ՎѥǦ#1740; Ӈ͡ ϑیǠΌǑی 㦣1740;Ԧ䏠栏Ѡئ᠑撠凤 㦣1740;Ԧ䏮  ‹Ǒ ԣǠݑǠ㋎懤䏠 㔥Ǧ#1740; ȓیǑی ϑ ȇѥ ңǤꇑیΡ ҈Ǥ㚤Ǡ栣̓㥠ӇҦ#1740;"  "㤠 Ǎʑǣ ȓیǑی ȑǦ#1740; ¤إ ԣǠǤ̇㠣یϥیϠއơ 哊㠦 壇䘦Ѡf#1740;Ԡ ǒ Ǧ#1740;䠏ѠӇᠲ003 ϑ Ǒʈǘ ȇ ᠔㇠㊐ԏ㡠ݘѠ᠘я䠈Ǡ䔇䥠 処#1740; ȏ榣1740; یǠ䔇䥠処#1740; Ѧ#1740;ԥ Ǧ#1740; †ی䦣1740; ֣ࣤ䠣ڇ䦣1740; ̥Ǥی  哊䏠ϑ Ǧ#1740;䠍 Ս䥠㎏攠椦#1740; ȓیǑ 㥣 Ǔʡ 栦̥ ͦ#1740;NJی 夑 ǣѦҠǓʮ"

ϑ Ӈ᠍ 2005 ֣䠍̇Ѧ#1740; ӦǍ᠌䦈 ݑǤӥ ㏇ᠦیч㇊憡 ч ҇ ¤ ΦϠӇΊ. . ϑ Ӈᠲ005 㦣1740;ᇏی ̼/span>Ǧ#1740;ҥ Ȓѐ ϦӇᤥ Ȧ#1740;䠇ᣡᦣ1740; ʇԘ䏠ч ϑیǝʠﮍ

ϑ ңӊǤ 2005‹ǑԠϑ 㦒堓Ȓ ǣѦ#1740;ࣚѝی ԏ 栂އی Ӈ㠈ǦѠϑ Ӈیʠ㦒堔Ȓ 䦔ʺ "ȦǓإ ͌Ǒی ǔ᠓Ǐ堣ǥی یǠϦ#1740;ǔ᠈ѠѦی Ӥ禣1740; 혡 夑㤏 Ǎ㏠䇏ڡیǤ ‘Ҧ χя Ѧ͠䇏یϥ 튥 ԏ堌榣1740;ȇѥǠ树揎Ǥ堥Ǧ#1740; ӑңی䔠Ǧ#1740;ч䠦 ̥Ǥ ч یǏ¦ѠԦϠ标ی䘥 䓡 処#1740; ¦#1740;䏥 ч ȇ Ǧ#1740;䠐䌥Ǡ ӥی㠘䏮" Ȧ#1740;ԊѠ

ϑ ȥǑ 2006 㦣1740;ᇏی ㌡堦#1740;栊ی Ǥ Ǧ#1740; ǣѦ#1740;༯span>䇏ڡیǤ ч ȥ 夑㤏 ㍦#1740;ئ#1740; Ӈ᠇䊎Lj ﮠϑ Ǧ#1740;䠤ԑی堍 䦔ʥ ԏ堇ӊ: Ǎ㏠ 䇏ڡیǤ ǤӇ䦣1740; ȥ Ӥ砦 ˆ ڔޠ㦣1740;摒ϡ  壇䤏 ی㇥ی 㑒処#1740; Ȧ#1740;䠇ᣡᦣ1740; ч 㦣1740;Ԙ䏠. 䇏ڡیǤ ·䥠ǔ ϑ 㤘ޥ 哊Ǥی ϣǦ䏠 Ǧ#1740;ч䠇ӊ ӝѥǦ#1740; ㊚Ϗی χԊ堇ӊ 栁یǣ処#1740; 睦#1740;㱷40;Ԡч  ȥ զъ ͌Ǒی ȑ Ѧی Ӥ壥 އѥ 几ȥ ̒`ޘȠ̤戠ѥǠӇΊ堇ӊ. Ǐǣ弯a>

ϑ ʇȓʇ䠲006 㦣1740;ᇏی ̇䠘ی. 礏妮bsp; نویسنده  و منقد هنری ԇΕ 夑 ㍦#1740;ئ#1740; 栣̓㥠ӇҦ#1740; ϑ 䇏Ǡ㕇͈堇͊Շզ#1740; با احمد نادعلیان ϑ 䔑ی堇ӁӠȥ ᠑Ӈ䦣1740;Ϡ栏Ѡ㞏㥠㕇͈堤攊: "䦣1575;دعلیان هنرمند ایرانی است که کارهای طول زندگیش در رابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است. برای دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت او مجسمه هایش را در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار میدهد."  بیشتر

ϑ ʇȓʇ䠍 2006 ϑ ̔䦇ѥ 夑 ӈҠǦ#1740;ʇᦣ1740;Ǡǒ ӦLjޠ䇏ڡیǤ ϑ ңی䥠夑 ㍦#1740;ئ#1740; ʣ̦#1740;Ϡԏ. 

  ‹Ǒ Ǧ ϑ ȓ퇑�Ҡ㌣暥 几 栟ʈ ȭ䠇ᣡ᭠ȥ ᠑ӏ堇䏮  ڡǦ堈ч�ȇѥǠ㘈暇ʠχΡ ǭч䠦 Ӈ푠 ߔ摥ǭ ̥Ǥ ݚǡ튥�Ǐڡ퇤 ч 瑔 ߑϥ ǤϮ 

歠ʇߤ椠 20 䣇픐ǥ ǤݑǏ�ǔʥ Ǔʠ栏ѠȭԠǒ 100 䣇픐ǥ ̣ڭ ϑ ǭч䡠ݑǤӥ⡣Ǥ筊ǡ퇡 Ǔ䭇ﳰan> ǣѦ#1740;Ἧspan>  Ǥ㊇䡦nbsp; ᤡ ሤǤ튠 ǣǑNJ 쯳pan>ǒȘӊǤ쯳pan> Ǒ㤓ʇ䡠шǭ̇䠦 ...  ԑߊ ߑϥ Ǔʮ

 

㎊Ցی ǒ ԑ͇͠ᠦ ӦLjޠ夑ی        

䇏ڡ퇤 ϑ Ӈᠱ342 ϑ ӤᠣʦᏠԏ. Ǧ ݚǡیʥǦ#1740; 夑یԠч ǒ Ӈᠱ356 ңǤی౴ ӇᥠȦϠԑ暠ﮠ᥇ی Ǧᦣ1740;堇栏Ѡ㏑ӥ ǛሠؑǍی 処#1740; ؤҠ£یҠȦϤϮ  Ǧ ʇ 植 ϑ ң� 凭 ȓ퇑 ㊤暭 ݚǡ튠χԊ堇ӊ.  ϑ 䊥 ȭԊѠؑǍ�䞇ԭ튠 ߇ѭ߇ʦѠ栚߇ӭ 㭟я.  ǣǠϑ Ӈ᥇�έѠȭԊѠϑ ң� ͌Ǒ� 䡠夑 ㍭ح 凭 Ӈ䥠ǭ 标�Ѥʭ ݚǡ튠χя. 

䇏ڡ퇤 ϑ Ӈᠱ362 懑Ϧnbsp; χ䔘ϥ 夑処#1740; Ҧ#1740;ȇ ԏ.  ȭ䠓ǡ凭 1363  ʇ  1368  ȥ ʣǣ�އؠǭч䠓ݑ ߑϮ  ͇ա ǭ䠓ݑ几҇ѠؑǍ�揠ߥ Ϧ ㌣暥 ¤ ϑ Ϧч䠏ǤԌ憭 Ǧ ȥ ᠑ӭϤϼ/span>. ڡǦ堈Ѡ Ǧ#1740;伯span> 榣1740; ϑ ئ᠓ݑ処#1740; Ǧ#1740;ч䠈یԠ ǒ 12 咇Ѡ  ǓᇭϠ ʥ�/span> /span> ߥ ϑ ͇᠍ǖѠȎԦ#1740; ǒ ¤几 ȑǭ ʏѭӠϑ擠㎊ᝠ䙑�Ѡχ䔐ǥ 几ǓʝǏ堣ퟤϮ 

䇏ڡ퇤 ϑ Ӈᠱ367 ǒ χ䔟ϥ 夑 凭 ҭȇ�ǤԐǥ ʥч䠏Ѡєʥ 䞇ԭ ݇ћ ǡʍխ᠔Ϯ  ϑ Ӈ᥇�370-1369 ϑ 㦒堥Ǡ栣чߒ ݑ夐�ч䓥 㔛桠㘇ᚥ ʇѭΠ夑 ǭч䠦 ̥Ǥ Ȧϼ/font> ӁӼ/span> ϑ Ӈᠱ370 ȥ Ǥ㊇䠑݊ 格/span> ǒ ǡ Ҥϐی 栊͕ی᠏Ѡ¤̇ ϑ Ӈᠱ375 ㏑ߠϟʑǭ ݡӝ堍 夑(Ph.D) ϑ ң� ʎՕ�އԭ 栊҆�ʠϭ懑�Ǡǒ χ䔐ǥ 㑟ҭ Ǥ㊇䨼/font>UCE) ǎР䣦Ϯ   

ϑ Ӈ᦮bsp; 1375  ǒ NJ㇣ ʍզ#1740;᠈堇یч䠈ǒ 꼳pan lang="fa"> 栈堕摊 ㍏揠㔛桠ȥ ʏѦ#1740;Ӽ/span>  ϑ χ䔘ϥ 処#1740; 夑ی ԏ.

ǒ Ǧ#1740;䠍 Ӈ᠊Ǡ椠ȥǑ 栊LjӊǤ ч Ǜሠϑ 㤘ޥ 哊Ǥی ǘчݠ堏㇦䏠 Ҥϐی 㦣1740;ﮦnbsp; Ҥϐی ϑ ؈یڊ ݕ᠌Ϧ#1740;Ϧ#1740; ϑ Ҥϐی 夑ی Ǧ ȦϮ ʏѦ#1740;̇ ǒ ؑǍی 栤އԦ#1740; ϓʠ棱740;Ϡ栈堘䏥 䐇Ѧ#1740; ȑ Ѧی Ӥᦦ#1740; ¦я.        ԑ͇͠ᠦ ӦLj޼/span> 夑ی 㡠䇏ڡیǤ

 

 

䇏ڡ퇤 ǒ Ӈᠱ376 ʇ 椠ӝѥǦ#1740; ㊚Ϗی ȥ 摥Ǧ#1740; ㎊ᝠ̥Ǥ χԊ堍 Ǔʼ/span>

 

***

 

 

 

 ߇ѥǭ Ǧ 㡥㠇ҠǓǘ푠ȇӊǤ 栣斦ڇʠ䣇ϭ䠥ӊ䏠ߥ ȇ ʝӭѠ栔� ̏폭 Ǒdž堔ϥ ǤϮ

䇏ڡیǤ ‹Ǒ ㊚Ϗی ч ȥ զъ Ǥ堇ی ʦᦣ1740;Ϡ怒ݞؠȇ чیǤ堞Lj᠑榣1740;ʠ哊䏮 Ǧ#1740;䠍 ‹Ǒ ʚǣᠣ·؈ ч ȥ 壑ǥ χѤϮ 棱740;葏䠇栍䐦#1740; ѦǦ#1740;ʠNjѠч 㔎ՠ㦣1740;ﮠ‹Ǒ ȑǦ#1740; 䣇یԐǥ ȇ۠Ǧ#1740;ч䦣1740; 䇥᥇ی 䐇ѐѦ#1740; 튠 䣇یԐǥ ޑ¤ 棱740;㠦 ... ǒ Ǧ#1740;䠏ӊ堥ӊ䏮

Ǧ 壍䦣1740;䠂ˇѠȓیǑی ч Ǒdž堏Ǐ堇ӊ ݞؠϑ ԈǦ#1740;䊑䊠挦Ϧ#1740; ㌇Ҧ#1740; χѤϮ Ǧ#1740;̇Ϡ ӝѥ 坊 Ӧ#1740;䠣̇Ҧ#1740;䣇یԠӝѥ 坊 Ӧ#1740;䠈堕摊 Ҥϥ ϑ ѦҥǦ#1740; Ӈ᠍ 䦡 䣇یԐǥ ㌇Ҧ#1740; ϑ 堣ǥ 标ˑی ȥ ڤ懤 Ȧ#1740;祇䠘堦ǘ䔠ȥ ꇑ 㑏㠚Ǐی ϑ ̤砦 ڣᦣ1740;NJ ʑ摦#1740;ӊی 哊䏠ǒ Ǧ#1740;䠏ӊ堥ӊ䏮

njчی 䣇یԠیǠӎ䑇䦣1740; ȥ զъ Ҥϥ ϑ ԈǦ#1740;䊑䊠ȇѥǠʦӘ 䇏ڡیǤ ʌш堔ϥ Ǔʮ

كار احمد نادعليان در نمايشگاه هنر جديد مركب از يك برد بزرگ به ابعاد 45/3. 45/2 بود كه بر روي آن اعداد 01 به صورت نامنظم چاپ شده بودند. در يك اتاق تاريك يك پروژكتور قوي قرار داده شده بود كه نور شديدي را به روي پرده اي تابانده . مخاطبين نمايشگاه كه فقط در روز افتتاحيه چندين هزار نفر بودند به نوعي هدايت ميشدند كه از كنار اين پرده عبور كنند. تابش نور بروي بدن آن ها موجب ايجاد سايه بر روي پرده ميشد و از آنجا كه پرده شفاف بود در پشت پرده بازديد كننده نمايشگاه متوجه عبور سايه ها ميشد. اين سايه ها با اعداد 01 تلفيق ميشد و در كالبد آن ها به صورت بافت ديده ميشد.

اگر چه اين تصاوير سايه هائي از انسان بودند اما شبه بدون جزئيات موجب ميشد كه ابعاد ديگري كه در رفتار و وجود انسان است آشكار شوند. مخاطبين براي بار اول كه وارد آن حيطه ميشدند سرگردان بودند و انتظار داشتند چيزي ببينند اما زماني كه از آن فضا عبور كردند تازه متوجه ميشدند چه خبر است. اما كار به اين مرحله ختم نميشد . در مقابله پرده هائي كه سايه ديده ميشد يك كامپيوتر مجهز به Web Cam وجود داشت كه سايه هاي درحال عبور را ثبت و به شبكه اينترنت انتقال ميداد. اما بسياري از مخاطبين دوباره تمايل داشتند كه به پشت ديواره بروند و يك اجرا داشته باشند ، حتي بچه ها دوست داشتند به نوعي نمايش اجرا كنند و حتي بازي كنند. فقط در روز افتتاحيه هزاران فريم تصوير ازاين رويدادها ثبت شد كه شمار بسياري از اين تصوير ها بروري شبكه انيترنت وجود دارند. اين كار براي نادعليان تمثيلي از خود اينترنت بود، رقمي شدن و عددي شدن انسان امروز، امروزه ما تصوير مجازي را همزمان از گوشه و كنار جهان همزمان مي بينيم.

ما امروز در اينترنت شناختي مجازي از انسان ها داريم كه مبتني بر واقعيت است اما كاملا واقعي نيست و شايد در اينترنت نيز حذف نوعي هويت ظاهري ابعادي ديگر از انسان را مطرح ميكند.

صفحاتي كه نادعليان در شبكه اينترنت طراحي كرده بود توالي زماني رانشان ميدادند . آنها صفحاتي طولاني بودندكه تصاوير به صورت فريم در كنار هم تكرار ميشدند.

标Ҡ ؑ힠ǭ NjѠǒ ¤ ̥NJ ʚǣ᭠栏栓步 ȦϠߥ ͇ա ߇ѠԎխ ΦϠ 䇏ڡ퇤 䈦Ϡȡߥ 㔇џʠ㑏㭠ߥ ڈ摠㭟я䏠栥䑣䏇䭠ߥ njч χԊ䏠ȥ ǭ䠇ˑ 歎χϥ ȦϮ

 

᠇ᥠˆ ȑ ㇓堥Ǧ#1740; 呣Ҽ/font>

 

 

䞇Ԧ#1740; ȇ ·Ҡ呣Ҽ/font>

 

 

㑒処#1740; ̏یϠ

 

 

ԑ͇͠᠘ǣᠤǏڡیǤ  

ʣǓ ȇ ㇼ/a>
 

Best view, 1024 by  768  display resolution

  Back To English